Regulaminy i dokumenty

 1. Regulamin dziennika elektronicznego (273KB | pdf)
 2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nidku (392KB | pdf)
 3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko doznaje przemocy w rodzinie (380KB | pdf)
 4. Procedura postępowania dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego (374KB | pdf)
 5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie szkoły (376KB | pdf)
 6. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji psychoaktywnych (387KB | pdf)
 7. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o paleniu papierosów (w tym e-papierosów) przez ucznia na terenie szkoły lub poza nim (376KB | pdf)
 8. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol lub substancję przypominającą narkotyk (720KB | pdf)
 9. Procedura funkcjonowania anonimowej skrzynki na sygnały dotyczące bezpieczeństwa szkoły (188KB | pdf)
 10. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania przez uczniów wypełniania obowiązków szkolnych (295KB | pdf)
 11. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, o spożywaniu przez ucznia alkoholu lub używaniu środków odurzających, uprawiania nierządu bądź przejawiania innych zachowań świadczących o demoralizacji (w tym: naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) (385KB | pdf)
 12. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów (441KB | pdf)
 13. Procedura postępowania wobec ucznia – ofiary czynu karalnego lub przestępstwa (368KB | pdf)
 14. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (412KB | pdf)
 15. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (386KB | pdf)
 16. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (383KB | pdf)
 17. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego (368KB | pdf)
 18. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych (546KB | pdf)
 19. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia pożarem, wybuchem lub zatruciem (372KB | pdf)