Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zspnidek.pl

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku, Nidek ul. św. Judy Tadeusza 2, 34-122 Wieprz

tel. 338755811

e-mail: sekretariat@zspnidek.wieprz.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1.08.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.08.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest mgr Ewa Snażyk-Płonka

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 875 58 11, kontakt mailowy sekretariat@zspnidek.wieprz.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)

Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)

Enter: uaktywnia odnośnik i przyciski.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
  • przełączniki zmiany kontrastu,
  • na stronie zastosowano technologie "skip navigation" – szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:

Budynek szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do szkoły oraz platformę dla niepełnosprawnych przy wejściu na halę sportową. Budynek nie posiada wind.

Dostępność parkingu:

Budynek posiada parking.

Dostępność toalet:

W budynku dostępne są toalety do interesantów oraz toalety dla niepełnosprawnych.

Inne:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, tablic w alfabecie Braill’a ani oznaczeń dla osób niewidomych i niesłyszących.

Deklaracja dostępności (18KB | docx)