LOWE

Rozpoczęcie szkoleń dla osób dorosłych

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Nidku rozpoczyna nabór przeznaczony dla osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach:

 • Pożar wewnętrzny – przyczyny, zagrożenia, sposób postępowania
 • „Wirtualna konwersacja”
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Warsztaty pilotażu drona
 • Program Wzmacniania Rodzin
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie osobiste w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nidku (lub przesłanie mailem) kompletnych dokumentów zgłoszeniowych:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Szczegółowa ścieżka rekrutacji dostępna w Regulaminie Rekrutacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych mieszkańców Gminy Wieprz. W przypadku dużej liczby chętnych premiowany będzie udział następujących osób:

 • osoby dorosłe w wieku 45+,
 • osoby dorosłe związane z rolnictwem,
 • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • osób dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne),
 • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
 • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych.

Szkolenia z uwagi na panujące obostrzenia prowadzone będą w grupach 5 osobowych z zachowaniem W trakcie szkoleń przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarne, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, wytyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, obowiązujące w czasie trwania projektu.

Więcej informacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nidku, pod nr. tel. 33/875-58-11 oraz na stronie internetowej http://zspnidek.pl.

Plakat LOWE przedstawiający informację o ofercie

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wieprz

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Gmina Wieprz jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który działał będzie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nidku.

Projekt w ramach którego finansowane będzie funkcjonowanie LOWE zakłada wykorzystanie naturalnego potencjału szkoły oraz jej kadry w celu aktywizacji osób dorosłych poprzez podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju ich kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych.

Do kogo LOWE kierować będzie swoją ofertę?

Oferta LOWE w Nidku skierowana będzie głównie do dorosłych mieszkańców Gminy Wieprz, którzy wpisywać będą się w jedną z poniższych grup osób:

 • osoby dorosłe w wieku 45+,
 • osoby dorosłe związane z rolnictwem,
 • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • osób dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne),
 • osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
 • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych.

Co będzie miał do zaoferowania LOWE w Nidku?

W projekcie przewidujemy m.in.:

 1. Organizację klubów zainteresowań,
 2. Przeprowadzanie wykładów, pogadanek, spotkań z „pasjonatami w swoim fachu”,
 3. Organizację szkoleń oraz warsztatów,
 4. Wyjazdy integracyjne dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć.

Nie jest to zamknięty katalog oferty LOWE w Nidku!!!!!

Tematyka oraz harmonogram zajęć ustalone zostaną do końca października br. Jest to czas, w którym opracowana zostanie diagnoza potrzeb w zakresie szkolenia osób dorosłych.

Wszelkie informacje nt. prac nad diagnozą oraz możliwości składania swoich propozycji, zamieszczane będą na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wieprzu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nidku.

Gdzie prowadzone będą zajęcia?

Pracownia, w której prowadzone będą zajęcia.

Zajęcia w ramach oferty LOWE prowadzone będą w ZSP w Nidku. Z uwagi jednak na ograniczenia związane z pandemią wirusa oferta LOWE rozwijana będzie przy współpracy z Domami Kultury w całej gminie Wieprz.

Kiedy rozpoczną się i jak długo organizowane będą zajęcia?

Zajęcia rozpoczną się nie wcześniej niż w listopadzie br. i będą organizowane w ramach projektu do końca listopada 2021 r.

Gdzie zamieszczane będą informację o ofercie LOWE?

Informacja o ofercie LOWE, możliwości zapisania się na poszczególne zajęcia zamieszczana będzie z wyprzedzeniem na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wieprzu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nidku, tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Nidku

powstał w ramach umowy grantowej zawartej

z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa,

która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy

i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich

Kwota uzyskanego grantu przez Gminę Wieprz wynosi 250 000 zł. co stanowi 100% kosztów funkcjonowania LOWE.